Mikä on Step by Step -hanke?

mikastepbystep

Step by step- kulttuurialan elämänhallinta- ja työllisyyshanke.

Step by step- hanke on monipuolinen, yhteisöllinen Euroopan sosiaalirahaston, ESR, toimintalinja viiden kulttuurialan elämänhallinta- ja työllisyyshanke. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston lisäksi Porin kaupunki. Hanke toimii Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen ja Kulttuuritalo Annankatu 6:n eli Anniksen alaisuudessa. Fyysisesti hanke toimii Kulttuuritalo Annankatu 6:ssa eli Anniksella. Hankkeessa voi työskennellä samanaikaisesti max. 20 työkokeilijaa. Step by Step-hanke on yhteisöllinen hanke, jossa työskennellään ja toimitaan pääasiassa porukassa.

Mitä Step by step- hankkeessa tehdään?

Hankkeessa on kolme eri, toisiaan tukevaa toimintakokonaisuutta, joihin kaikkiin hankkeen nuoret osallistuvat; 1. elämänvalmennus ja arjenhallinta, 2.työhöntutusmis- ja projektijakso, 3. koulutusvalmennus ja urasuunnittelujakso.

1. Elämänvalmennus ja arjenhallinta

Tavoitteena on vahvistaa hankkeeseen osallistujan myönteistä minäkuvaa ja uskoa tulevaisuuteen. Tässä kokonaisuudessa autetaan nuoria omien voimavarojen etsimisessä ja tulevaisuuden suunnittelussa. Tämän osion ja samalla koko hankkeen toiminta tähtää siihen, että osallistuja vahvistuu henkisesti siinä määrin, että hän on valmis ottamaan vastuuta omasta elämästään ja hän on valmis asettamaan itselleen päämääriä joita hän on motivoitunut tavoittelemaan. Tärkeänä tavoitteena on myös se, että osallistuja löytää uutta positiivista sisältöä elämäänsä ja pääsee eroon mahdollisesta yksinäisyyden, ulkopuolisuuden ja osattomuuden tunteesta.

Elämänvalmennus osiossa tutustutaan mm. vaikuttamistaitoihin, erilaisuuden sietämiseen ja ymmärtämiseen, oman minäkuvan vahvistamiseen ja hyväksymiseen liittyvissä asioissa. Edellä mainittujen lisäksi hankkeessa pohditaan eri harjoitteiden avulla osallistujien kannalta ajankohtaisia aiheita.

Henkilökohtainen ohjaus

Hankkeeseen  osallistuva nuori saa tarvitessaan henkilökohtaista ohjausta ja hänen kanssaan keskustellaan mahdollisista ongelmista, jotta niihin voidaan tarttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Henkilökohtaisten asioiden hoitaminen netissä, puhelimessa tai henkilökohtaisesti, saattaa olla joillekin nuorille erittäin vaikeaa. Kelan sosiaalitoimen ym. toimijoiden lomakkeet koetaan usein ylitsepääsemättömän vaikeiksi. Tarvittaessa työkokeilijoita avustetaan lomakkeiden etsimisessä ja täyttämisessä. Mikäli henkilökohtaiset asioinnit tuntuvat osallistujasta ylitsepääsemättömän vaikeilta, hankkeen työntekijä menee tukihenkilöksi kokeilijan mukana esim. Kelaan.

2. Työhöntutustumis- ja projektijaksot

Tarkoitus on, että työkokeilun aikana nuori osallistuu useiden eri kulttuurialan/taide-projektien ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeen aikana toteutetaan hankeen omia projekteja sekä osallistutaan eri yhteistyötahojen kanssa toteutettaviin projekteihin.

Projektit pitävät sisällään monenlaisia työtehtäviä ja ne toteutetaan alan ammattilaisten opastuksella. Projekteista sisältyy lyhytkestoisia, aiheeseen liittyviä koulutuksia. Projektit ovat luonteeltaan konkreettisia, julkisia ja yleishyödyllisiä. Tavoitteena on, että projektityöskentelyn avulla työkokeilija saa käsityksen tiimityöskentelystä ja ymmärtää oman työpanoksensa merkityksen onnistuneen lopputuloksen saavuttamisessa.

Esimerkkejä hankkeen omista projekteista:

Lapsille suunnattu musiikkiteatteriesitys

Hankkeeseen osallistujien omiin kokemuksiin perustuva teatteriesitys.

Vanhuksille suunnattu,  palvelukodeissa, kiertävä esitys

Kuvataide- valokuvaus- ja videoprojektit

Monitaiteellinen,  seikkailu ja  toimintapahtuma; Noita Nytenenän Taikatalo

Pääsiäistoritapahtuma

Kirpputoritapahtuma

Hankkeeseen osallistuvien omat tapahtumat

3. Koulutusvalmennusta ja urasuunnittelua

Hankkeen koulutusvalmennuksen yhteydessä kartoitetaan osallistujien uratoiveita ja selvitetään koulutusmahdollisuuksia ja erilaisia opiskelupolkuja tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi tehdään mm. tutustumisretkiä eri oppilaitoksiin, tehdään yritysvierailuita, tutustutaan osuuskuntatoimintaan sekä käydään rekrytointi- ja ammatinvalintatapahtumissa.